Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho
(Academia Aquatica, s.r.o.) a kupujúceho (osoba uzatvárajúca kúpnu zmluvu s firmou Academia Aquatica, s.r.o.) prostredníctvom ponuky formou riadne vyplnenej objednávky internetového obchodu AApotapanie.sk a akceptácie objednávky firmou Academia Aquatica, s.r.o.

Pokiaľ obchodné podmienky neupravujú inak, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená na vyššie uvedenom základe ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, zpravidla občianskeho prípadne obchodného zákonníka.

Jednotlivé popisy tovaru sú iba informatívneho charakteru, môžu podliehať obsahovým zmenám.

Predávajúci je platcom DPH – všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú koncové ceny.

Vyplnením registračného formulára, či záväzné objednávky v rámci internetového obchodu AApotapanie.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje ďalším subjektom bez súhlasu kupujúceho, s výnimkou tretích osôb podieľajúcich sa bezprostredne na dodávke objednaného tovaru (banka, pošta, prepravca).

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy
1, Zaregistrovaný zákazník odoslaním riadne vyplnenej objednávky vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.AApotapanie.sk
2, Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a je považovaná za záväznú, pokiaľ obchodné podmienky neustanovujú inak. Objednávka musí obsahovať meno kupujúceho, e-mail, telefonický kontakt pre overenie objednávky a dodaciu adresu (nie je nutné pri osobných odberoch po dohode) a spôsob úhrady.
3, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, konečná cena je zaslaná zákazníkovi v emailovej správe o prijatí objednávky, ktorá súčasne slúži k jej overeniu. Pri objednávke presahujúcej 200 € si predávajúci vyhradzuje tiež telefonické overenie prijatej objednávky. Kúpna zmluva potom vzniká potvrdením objednávky prípadne samotným dodaním tovaru. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

III. Zrušenie objednávky
Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže zrušiť objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania a to e-mailom, alebo faxom.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
– zmenila sa výrazným spôsobom cena
– pri vypredaní daného produktu
V prípade, že tieto situácie nastanú, sa predávajúci zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a upresniť ďalší postup (náhrada objednaného tovaru, zrušenie objednávky, ….)

IV. Dodacie podmienky
1, Miestom plnenia je dodacia adresa, ktorú kupujúci uvedie v objednávke.
2, Za dodanie tovaru sa považuje jeho osobné prevzatie po predošlom dohovore
alebo odovzdaní prvému prepravcovi k preprave pre kupujúceho. Vlastnícke právo
k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou uhradenia kúpnej ceny, jeho
prevzatím.
3, Predávajúci dodá tovar v čo najkratšej dobe:
– tovar na sklade je zasielaný bezprostredne po autorizácii objednávky, najskôr
však 24 hodín od odoslania objednávky (storno lehota)
– pokiaľ kupujúci objedná tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci tento expeduje po jeho doručení z medzi-skladu, orientačný počet dní od objednávky po expedíciu je individuálny, orientačne je to 14 dní. Ak by mala byť doba výrazne prekročená, predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a očakávanej dodacej lehote prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O ďalšej lehote je zákazník neodkladne informovaný.

V. Platobné podmienky, spôsob doručenia
Kúpna cena tovaru je splatná pri jeho prevzatí alebo vopred. Kupujúci súčasne uhradí prípadné náklady dopravy (poštovné, prepravné).

V súčasnej dobe je možné tovar maloobchodného predaja hradiť viacerými spôsobmi:
1, Platobnou kartou – na našom e-shope, alebo pri osobnom odbere tovaru po predchádzajúcom dohovore v predajni pomocou terminálu. V predajni akceptujeme platobné kreditné aj debetné platobné karty.

2, V hotovosti – pri osobnom odbere tovaru po predošlom dohovore alebo pri prevzatí dobierky. V prípade dobierky je tovar zasielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti REMAX.
U objednávok tovaru v cene do 500 € vrátane, alebo dodávok mimo územia SR je účtované poštovné podľa platných taríf spoločnosti REMAX. U objednávok tovaru v cene nad 500 € s dodaním na území SR, hradí poštovné predávajúci.

3, Platbou vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho vedeného v Tatrabanka, a.s. č. ú. 2627116639/1100 pre platbu v SKK, SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK62 1100 0000 0026 2711 6639 s uvedením variabilného symbolu (číslo objednávky).

Pri platbe vopred je tovar exportovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Pri objednávke tovaru v cene do 499 € alebo dodávok mimo územia SR je účtované prepravné podľa taríf prepravnej spoločnosti. Pri objednávkach tovaru v cene nad 500 €, s dodaním na území SR, hradí prepravné predajca.

Balný a manipulačný poplatok sa účtuje paušálne 5,40 €/zásielka do sumy 500 € vrátane. Pri objednávkach nad 500 € sa balný a manipulačný poplatok neúčtuje.

4, Platba online systémom PayPal
PayPal je rýchlejší a bezpečnejší spôsob ako platiť a prijímať platby online. Služba ľuďom umožňuje posielať platby bez potreby zdieľať finančné informácie. PAYPAL platby: info@academiaaquatica.sk

5, Nákup na splátky cez QUATRO
Pri objednávke tovaru alebo nákupe v predajni Academia Aquatica nad 100 € umožňujeme nákup na splátky cez sprostredkovateľa QUATRO.

VI. Reklamácie
Predávajúci poskytuje zákonom stanovenú záruku na vady materiálu alebo spracovanie dodaného tovaru a to po dobu uvedenú v záručnom liste a za predpokladu dodržania pokynov uvedených v návode k použitiu dodávaného tovaru ( napr. garančné prehliadky, nedovolené úpravy, nevhodné použitie, strata záruky pri použití neautorizovaných častí a pod.).

Predávajúci upozorňuje najmä na skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na poškodenie dodaného tovaru vplyvom použitia výrobku spoločne s neoriginálnymi časťami alebo výrobcom neschváleným príslušenstvom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím predmetu kúpy, mechanickým poškodením, opotrebením alebo inými vonkajšími vplyvmi.

Kupujúci je povinný o zistenej vade materiálu alebo spracovania dodaného tovaru neodkladne informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo faxom.

Po prijatí a akceptácii reklamácie predajcom, kupujúci zašle reklamovaný tovar do sídla predávajúceho na vlastné náklady a riziko. S reklamovaným tovarom zašle kupujúci kópie dodacieho a záručného listu a reklamačný list, inak nie je možné reklamačný nárok kupujúceho uznať.

Predajca si po konzultácii s výrobcom vyhradzuje právo na posúdenie oprávnenosti reklamačného nároku.

V prípade oprávnenosti reklamačného nároku kupujúceho predávajúci tovar opraví na svoj náklad v lehote 30 dní, pri neodstrániteľných závadách tovar vymení a na svoje náklady zašle späť kupujúcemu. V prípade nemožnosti výmeny vadného tovaru vráti predávajúci kúpnu cenu.

V prípade neoprávneného reklamačného nároku kupujúceho odošle predávajúci po predošlom upozornení tovar kupujúcemu späť, na náklad kupujúceho. Pri neoprávnenej reklamácii môže predávajúci požadovať úhradu vzniknutých nákladov (za testovanie, opravu) podľa aktuálneho cenníka servisných výkonov.

VII. Odstúpenie od zmluvy
Tovar zakúpený v našom internetovom obchode má spotrebiteľ právo vrátiť do 14 dní od jeho zakúpenia, bez udania dôvodu. Lehota začína plynúť odo dňa, kedy bol tovar prevzatý.

Odstúpenie od zmluvy treba zaslať písomne predajcovi. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy Vám poskytneme na vyžiadanie. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ/zákazník. Predajca sa zaväzuje po splnení podmienok vrátiť peniaze do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri tovare, ktorý je nepoužitý, kompletný a zabalený v pôvodnom balení.

VIII. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia od 01.01.2011 v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi uzavretá iná dohoda.
Zákazník odosielajúci objednávku súčasne bez výhrad akceptuje tieto obchodné podmienky.

Academia Aquatica, s.r.o.
Astrova 4, 821 01 Bratislava
Predajňa: Mierová 111, 821 05 Bratislava
ICO: 35764830, IC DPH: SK2020255017
Tel/fax: +421 (0)2 55 56 82 82
Mobil: +421 (0) 905 614 345
e-mail: obchod@academiaaquatica.sk